O nas

Stowarzyszenie Sympatyków Babic „Impuls” jest stowarzyszeniem działającym na rzecz rozwoju miejscowości Babice zrzeszającym mieszkańców i sympatyków Babic. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Babice. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

W 2003 roku grupa osób pełnych energii i pomysłów postanowiła powołać do życia stowarzyszenie, które prowadziłoby działalność na rzecz szeroko pojętego rozwoju wsi Babice jak i całej gminy. Pierwszym prezesem został wybrany Pan Zdzisław Bachowski. W skład Zarządu weszli również Pan Kazimierz Kościelniak oraz Magdalena Augustynek. Początkowe trudności nie zniechęciły członków stowarzyszenia do działania. Dały im jeszcze większą energię do działania co zaowocowało pierwszym wygranym i zrealizowanym projektem na remont siedziby Stowarzyszenia. W kolejnych latach członkowie stowarzyszenia wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Babicach realizowali szereg projektów, na które pozyskali środki od takich podmiotów jak  Fundacja Wspomagania Wsi, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne. Opis projektów zrealizowanych wraz z bogatą galerią można obejrzeć na naszych stornach. W roku 2007 został wybrany nowy zarząd w skład którego weszli Pan Radosław Warzecha, Pan Zdzisław Bachowski oraz Pani Magdalena Augustynek.  Skład zarządu w roku 2009 został poszerzony o dwie nowe osoby Panią Katarzynę Martyka oraz Panią Beatę Rusek. Stowarzyszenie zaprasza wszystkich sympatyków i ludzi aktywnych do podjęcia współpracy w celu rozwoju Babic i całej gminy. Zapraszamy w nasze szeregi!

Zarząd w składzie:

 • Katarzyna Martyka – Prezes Zarządu
 • Zdzisław Bachowski – Wiceprezes Zarządu
 • Beata Rusek – Sekretarz

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • Rozwijanie więzi społecznych i ogólnoludzkich łączących mieszkańców Babic, a także planowanie i organizowanie działań gospodarczych, kulturalnych i społecznych dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wsi i stałego podnoszenia poziomu życia jej mieszkańców.
 • Działalność charytatywno – opiekuńcza, w tym z zakresu opieki społecznej,
 • Angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznych.
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 • Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania (w tym rozwijanie społeczeństwa internetowego),
 • Inicjowanie i wspieranie działań z zakresu promowania i kultywowania, tradycji kulturowych, zwyczajów ludowych i dorobku historycznego,
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
 • Reprezentowanie interesów społeczeństwa w kontaktach z instytucjami publicznymi,
 • Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • Działalność doradczą dla społeczeństwa – doradztwo prawne , podatkowe, konsulting itp.,
 • Wspieranie innych inicjatyw społecznych i działań do realizacji celów Stowarzyszenia,
 • Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Stowarzyszenie współpracuje z:

Stowarzyszenie podpisało stosowne deklaracje zobowiązując się do współpracy z innymi podmiotami w zakresie odpowiadającym zapisom statutu oraz umów:

 • Lokalną Grupą Działania „Partnerstwem na Jurze” – organizacja zrzeszająca szereg mniejszych organizacji działająca na rzecz rozwoju obszarów znajdujących się w obrębie powiatu chrzanowskiego celem realizacji Lokalnej Strategii Działania.
 • Stowarzyszenie Ziemi Lipowieckiej – organizacja działająca w sąsiednim sołectwie, Wygiełzowie, na rzecz jego rozwoju,
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Babicach
 • Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w Babicach

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury „Radar” w Babicach. Stowarzyszenie posiada umowę bezkosztowego użytkowania części w/w obiektu.