O nas

Stowarzyszenie Sympatyków Babic „Impuls” jest stowarzyszeniem działającym na rzecz rozwoju miejscowości Babice zrzeszającym mieszkańców i sympatyków Babic. Działa na terenie Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej.

W 2003 roku grupa osób pełnych energii i pomysłów postanowiła powołać do życia stowarzyszenie, które prowadziłoby działalność na rzecz szeroko pojętego rozwoju wsi Babice, jak i całej gminy. Pierwszym prezesem został wybrany Pan Zdzisław Bachowski. W skład Zarządu weszli również Pan Kazimierz Kościelniak oraz Magdalena Augustynek. Obecny skład Zarządu to:

 • Katarzyna Martyka – Prezes Zarządu
 • Zdzisław Bachowski – Wiceprezes Zarządu
 • Beata Rusek – Sekretarz

Zapraszamy w nasze szeregi wszystkie osoby mające pasję działania na rzecz społeczności lokalnej!

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-31.

Stowarzyszenie współpracuje z:

 • Stowarzyszeniem „PODZAMCZE”,
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „WESOŁA JESIEŃ”
 • Klubem Senior + w Olszynach
 • Kołem Gospodyń Wiejskich w Babicach
 • Kołem Gospodyń Wiejskich w Jankowicach
 • Kołem Gospodyń Wiejskich w Mętkowie
 • Kołem Gospodyń Wiejskich w Olszynach
 • Kołem Gospodyń Wiejskich w Zagórzu
 • Kołem Pszczelarzy w Babicach
 • Urzędem Gminy Babice
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Babicach
 • Zespołem Szkół w Babicach
 • Zespołem Szkół w Mętkowie
 • Szkołą Podstawową w Zagórzu
 • Szkołą Podstawową w Jankowicach
 • Szkołą Podstawową w Rozkochowie
 • Przedszkolem Samorządowym w Zagórzu
 • Przedszkolem Samorządowym w Olszynach

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury „Radar” w Babicach.